Geuzenbond - Mouvement de jeunesse thioise is een nationalistisch collectief van jonge Vlamingen uit de Westhoek die allemaal eenzelfde grote passie voor Vlaanderen en Nederland delen. We zijn toegewijd aan het behoud van onze taal en onze cultuur, en aan de toekomst van onze mensen.

 

Hoe is de situatie in Vlaanderen momenteel?

 

De Vlamingen zijn trots op hun regio, maar zoals gezegd wordt de centralisatie steeds sterker. Er is een Jacobijnse neiging om onze identiteit uit te wissen en te vervangen door een 'Franse' identiteit. Het leren van de Nederlandse taal neemt af, onze tradities worden vergeten en ze importeren mensen uit het buitenland om onze mensen te vervangen. De Fransen importeerden ook een valse identiteit "ch'tis" uit Picardië. Het is allemaal om de overtuiging van ons volk te breken, want een volk zonder overtuiging is een volk dat tot slaaf gemaakt kan worden. Maar we zijn geen "ch'tis" of Fransen, we zijn Vlamingen!

 

Wat zijn onze doelen?

 

In een tijd van steeds sterkere centralisatie die leidt tot de volledige ontworteling van de Vlaamse bevolking van Frankrijk, is het noodzakelijk om op te treden en dit fenomeen tegen te gaan. We willen dat de jonge Vlamingen in Frankrijk opnieuw contact maken met hun identiteit, door te leren over hun cultuur, hun traditie, hun geschiedenis en hun taal. Het behouden en doorgeven van de Vlaamse identiteit is essentieel om niet weg te zinken in de decadentie van de moderne wereld. We willen dat Vlamingen trots zijn Vlamingen te zijn en het luid en duidelijk kunnen zeggen.

In de geest van een Europa van het volk verwerpen wij het idee dat de Westhoek toebehoort aan de Franse staat. Vlaanderen is van nature een Nederlandse regio, met een eigen taal en een eigen identiteit. Door de geschiedenis heen hebben de Parijse Jacobijnen altijd geprobeerd onze identiteit in te perken en uit te wissen. Zelfs als Vlaanderen autonoom zou worden, zou je de vernietiging van onze cultuur alleen maar uitstellen. Daarom steunen wij een volledige afscheiding van Frankrijk en een hereniging met onze Nederlandse broeders. Alleen zo kan Vlaanderen gedijen.


Dit is een oproep aan alle Vlamingen in Frankrijk; je bent niet alleen! Wij zijn de generatie die Vlaanderen vandaag kan redden. We zijn Vlamingen, we spreken Nederlands en we zijn trots!

Het is tijd om te handelen!

 

Neem contact met ons op via flandre@geuzenbond.nl

Geuzenbond - Mouvement de jeunesse thioise est un collectif nationaliste composé de jeunes Flamands du Westhoek qui partagent tous la même grande ferveur pour la Flandre et pour les Pays-Bas. Nous nous engageons pour la préservation de notre langue et notre culture, et pour l'avenir de notre peuple. 

 

 

Quelle est la situation de la Flandre actuallement?

 

Les Flamands sont fiers de leur région, mais comme énoncé plus haut, la centralisation se fait toujours plus forte. Il y a une tendance jacobine à effacer notre identité et à la remplacer par une identité « française ». L'apprentissage de la langue néerlandais recule, nos traditions sont oubliées et ils importent des gens de l'étranger pour remplacer notre peuple. Les français ont également importé de picardie une identité factice « ch'tis » . C'est tout pour briser la conviction de notre peuple, car un peuple sans conviction, c'est un peuple qu'on peut mettre en esclavage. Mais nous ne sommes pas des « ch'tis » où des Français, nous sommes des Flamands ! 


Quelles sont nos objectifs? 

 

À l'heure d'une centralisation toujours plus forte qui amène un déracinement complet de la population flamande de France, il est nécessaire d'agir et de contrer ce phénomène. Nous voulons que les jeunes flamands de France renouent avec leur identité, avec un apprentissage de leur culture, de leur tradition, de leur histoire et de leur langue. Il est primordial de conserver et de transmettre l'identité flamande afin de ne pas sombrer dans la décadence du monde moderne. Nous voulons que les Flamands soient fiers d'être Flamands et qu'ils puissent le crier haut et fort. 

Dans l'esprit d'une Europe des peuples, nous rejetons l'idée que le Westhoek appartient à l'Etat français. La Flandre est une région néerlandaise par nature, avec sa propre langue et sa propre identité. Au cours de l'histoire, les jacobins parisiens ont toujours tenté de restreindre et d'effacer notre identité. Même si la Flandre gagnait en autonomie, vous ne feriez que retarder la destruction de notre culture. C'est pourquoi nous soutenons une séparation complète de la France et à une réunification avec nos frères Néerlandais. C'est la seule façon pour la Flandre de prospérer.


Ceci est un appel à tous les Flamands en France; vous n'êtes pas seuls ! Nous sommes la génération qui peut sauver la Flandre, dès aujourd'hui. Nous sommes Flamands, nous parlons néerlandais et nous sommes fiers ! 

Il est temps d'agir ! 

 

Contactez-nous via flandre@geuzenbond.nl

Geuzenbond - Mouvement de jeunesse thioise

Nom  
Email  
Âge  
Religion  
Sexe  
Avez-vous participé à d'autres mouvements politiques?  
Pourquoi voulez-vous rejoindre notre mouvement?