De Geuzenbond is een jongerenbeweging. Wij geloven dat de jeugd, zoals iedere jeugd die ons voorging, de taak heeft het aanschijn der aarde te hernieuwen. Vanuit deze overtuiging zetten wij ons in om zoveel mogelijk jongeren te verenigen voor ons nationalistisch ideaal. Wij hechten daarbij veel waarde aan het feit dat onze beweging er een blijft van jeugdige energie. Het is dus van belang dat er een groep toegewijde en gevormde jongeren klaarstaat om de leiding van de groep over te nemen wanneer de ledenkern de leeftijdsgrens passeert.

Grondslagen

JEUGD

De Geuzenbond is een nationalistische beweging. Dat wil zeggen dat wij geloven dat ieder volk recht heeft op een eigen staat om zo de eigen cultuur op de beste manier uit te kunnen oefenen en te laten floreren. Wij geloven daarom dat de cultuurgemeenschap en staat samen moeten vallen.

 

Wij verwerpen het liberalisme, met zijn doorgedraaide individualisme en allesomvattende marktwerking, en het marxisme, dat wenst alle onderlinge verschillen en unieke kwaliteiten uit te wissen uit drang naar een vitaliteit-dodende “gelijkheid”. In plaats van deze twee economische, materialistische en tegennatuurlijke ideologieën, steunen wij de solidaristische principes van onderlinge solidariteit, organische gemeenschappen en subsidiariteit.

NATIONALISME

De Geuzenbond is ervan overtuigd dat het Nederlandse volk een gebied bewoont dat groter is dan het huidige Koninkrijk der Nederlanden. Wij geloven dat de Brusselse Muiterij van 1830 een grote fout was, die dient te worden teruggedraaid. Wij wensen de eenheid van de Nederlandse volksgemeenschap te herstellen, een nationale bewustwording te bevorderen en zo onze cultuur, taal, waarden en het eigen karakter tot bloei te brengen.

 

De Nederlandse volksgemeenschap bestaat uit

 

1. de Nederlanders, die binnen de huidige Noord-Nederlandse staat leven;

2. de Nederlanders, die in de huidige Belgische staat leven, inclusief Brussel en de ontstolen Nederlandstalige gebieden;

3. de Nederlanders, die in Zuid-Vlaanderen leven, en tot de Franse staat behoren;

4. de Nederlanders, die in de streken Benthem en Kleef leven, en tot de Duitse staat behoren.

 

Wij wensen in de toekomst deze gescheiden volksdelen herenigd te zien, het liefst in een federalistische staatsvorm die de historische gewesten van ons land met bijbehorende streekkenmerken respecteert. Dit wensen wij niet te zien middels een simpele samenvoeging van staten, maar door organische groei naar elkaar toe. Het is aan ons verbond om bij te dragen aan een verenigd Nederlands bewustwordingsproces. Betreffende het Afrikanervolk in Zuid-Afrika geloven wij dat zij behoren tot de Nederlandse stam. Daarom zien wij een intensieve samenwerking tussen de Nederlanden en een onafhankelijke Afrikanerstaat als wenselijk.

de nederlanden

De Geuzenbond erkent dat Europese samenwerking in deze tijd noodzakelijk is, wil men niet dat Europese landen één voor één uit elkaar gedreven worden door machten buiten ons continent. Dit schept ook de mogelijkheid voor een Europa los van Washington, Moskou en Peking. De huidige positie van Europa als satellietcontinent van de Verenigde Staten dient beëindigd te worden.

 

De liberale Europese Unie zoals deze vandaag de dag bestaat is absoluut geen wenselijk model van Europese samenwerking, en is in feite anti-Europees. Ten eerste is er het meest zichtbare feit dat deze Unie de massamigratie naar ons continent bevordert, wat zal leiden tot een Europa waar Europeanen de controle verliezen over hun eigen landen. Ten tweede is er ook nog het feit dat de huidige EU slechts een optelling is van staten, waaronder enkele fel antinationale staten die kleinere inheemse culturen verdrukken, zoals het centralistische Frankrijk. In plaats daarvan wensen wij een Europa der volkeren te zien, waarin volkeren als de Bretoenen, Catalanen, Basken en andere inheemse minderheden hun cultuur tot bloei kunnen brengen in een eigen staat.

 

Het Nederlandse volk moet binnen Europa verenigd optreden. Zowel economisch als qua bevolkingsaantal zullen wij zo een belangrijk en invloedrijk deel zijn van het Europese continent.

EUROPA

De Geuzenbond is op ethisch vlak een behoudende beweging. Wij beschouwen het traditionele gezin als hoeksteen van de samenleving. Dit betekent ook dat we het huwelijk beschouwen als een verbintenis tussen één man en één vrouw. Geestelijke maatstaven moeten de stoffelijke verhoudingen bepalen, en niet omgekeerd. Daaruit volgt dat wij onethische praktijken als abortus en euthanasie resoluut afwijzen.

 

Ons vaderland wordt gekenmerkt door de natuur, die spijtig genoeg door de eeuwen heen sterk in omvang verminderd is. De Geuzenbond is voorstander van natuurbehoud alsmede de uitbreiding en aanleg van natuurgebieden. Daarnaast moet vanuit een morele verplichting streng opgetreden worden tegen milieuvervuiling; de mens is immers onderdeel van de natuur en moet deze status als deel van een geheel ook erkennen.

ETHIEK